...

پنجشنبه، ۱۹ آبان ۱۳۹۰ | 10/11/2011

کانراد موری پروانه‌اش را در نوادا از دست داد

روز دوشنبه کانراد موری در پرونده‌ی قتل غیرعمد مایکل جکسون گناهکار شناخته شد و پروانه‌ی طبابتش را در کالیفرنیا از دست داد. خبر رسیده است که پروانه‌ی او در نوادا نیز از اعتبار ساقط گشته است. طبق قوانین ایالت نوادا، پروانه‌ی پزشکانی که جرمی مرتبط با رشته‌ی کاری خود مرتکب شوند، برای همیشه باطل خواهد شد و قابل تجدید نظر خواهی نخواهد بود.

طی این دو سال محدودیت‌هایی برای فعالیت پزشکی موری در ایالت‌های مختلف وضع شده بود. قاضی به او گفته بود که تا پایان دادگاه حق ندارد هیچکس را بیهوش کند. اما حال با محکومیت او انتظار می‌رود دستور منع طبابت وی ابدی گردد.

او هنوز در تگزاس و هاوایی اجازه‌ی کار دارد و باید دید این دو ایالت نسبت به حکم گناهکاری او چه تصمیمی خواهند گرفت.

منبع: eMJey.com / AP

...